fbpx

Copyright verklaring

 

Deze copyright verklaring is van toepassing op alle geleverde diensten en producten van Mijninstallatieadvies.

Intellectueel eigendom

De website Mijninstallatieadvies, de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijninstallatieadvies.

Aansprakelijkheid

Mijninstallatieadvies streeft naar een zo acuraat èn actueel mogelijke academie. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud van de academie en website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten gegeven in de academie en op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Mijninstallatieadvies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij verwijzen.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Mijninstallatieadvies te mogen claimen of te veronderstellen.

Wijzigingen

Mijninstallatieadvies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Copyright verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

© 2019 Mijninstallatieadvies. Alle rechten voorbehouden