fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en begrippen

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Mijninstallatieadvies zijn diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel zijn eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Mijninstallatieadvies heeft verstrekt voor het leveren van zijn diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Mijninstallatieadvies zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Mijninstallatieadvies.

1.3 Mijninstallatieadvies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17200546. Mijninstallatieadvies levert diensten op het gebied van trainingen, programma’s en workshops.

Derden: in voorkomende gevallen kan Mijninstallatieadvies zijn diensten (mede) met behulp van door zijn ingeschakelde derden leveren. Mijninstallatieadvies kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van zijn dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Mijninstallatieadvies.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Mijninstallatieadvies behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening

3.1 Offertes van Mijninstallatieadvies zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan zijn door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/zijn, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Mijninstallatieadvies is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Mijninstallatieadvies zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Mijninstallatieadvies te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Mijninstallatieadvies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Mijninstallatieadvies, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Mijninstallatieadvies uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Mijninstallatieadvies, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Mijninstallatieadvies een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Mijninstallatieadvies de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit worden voorgelegd aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

5.1 Mijninstallatieadvies zal de door zijn te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Mijninstallatieadvies niet garant staat voor het succes en welslagen van zijn dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

6.1 Alle aanbiedingen van Mijninstallatieadvies hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Mijninstallatieadvies is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Mijninstallatieadvies zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1 Deelname aan het programma en de diensten van Mijninstallatieadvies is strikt persoonlijk en mag niet worden overgedragen aan anderen.

7.2 Indien sprake is van ernstige onvoorziene omstandigheden waardoor deelnemer niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Mijninstallatieadvies. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Mijninstallatieadvies nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

8.1 In de offerte van Mijninstallatieadvies staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Mijninstallatieadvies voor de daarin benoemde werkzaamheden of diensten in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn afhankelijk van de fiscale status van de opdrachtgever inclusief of exclusief BTW. Dit zal duidelijk zijn aangegeven. En de genoemde prijzen zijn exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

9.1 Het honorarium van Mijninstallatieadvies en de door zijn aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Mijninstallatieadvies steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Mijninstallatieadvies kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Mijninstallatieadvies over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Mijninstallatieadvies worden opgeschort, dit zonder dat Mijninstallatieadvies dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Mijninstallatieadvies in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Mijninstallatieadvies of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op zijn rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Mijninstallatieadvies te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Mijninstallatieadvies gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Mijninstallatieadvies plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Mijninstallatieadvies gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Mijninstallatieadvies toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100% van het overeengekomen tarief, te weten cel C/10.1

Vb.2: een geplande afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek van een halve dag wordt door de klant 4 dagen van te voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6

Vb.3: een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

11.3 De beschikbaarheid van lesmateriaal en de toegang tot een digitaal online programma bedraagt 1,0 jaar voor zakelijke opdrachtgevers maar 2,5 jaar voor particuliere opdrachtgevers omdat wordt beoogd dat daarmee de gehele termijn van planvorming, werkvoorbereiding en uitvoering van “hun bouwproject” ruimschoots zal zijn afgedekt.

Artikel 12. Tussentijdsde beëindiging van de opdracht

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Mijninstallatieadvies desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door zijn gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 Mijninstallatieadvies mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of zijn niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van zijn kan worden gevergd. Mijninstallatieadvies houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van zijn werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Mijninstallatieadvies en zijn medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Mijninstallatieadvies geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Mijninstallatieadvies nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door zijn geleverde diensten, op Mijninstallatieadvies rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

Artikel 14. Intellectueel eigendom/ auteursrecht

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Mijninstallatieadvies voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Mijninstallatieadvies. Datzelfde geldt ook voor de door Mijninstallatieadvies uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages voor eigen gebruik aan te wenden. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Mijninstallatieadvies. Op alle door Mijninstallatieadvies ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1 Mijninstallatieadvies is gehouden tot geheimhouding van alles wat zijn omtrent zijn opdrachtgever is bekend geworden. Mijninstallatieadvies houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van zijn opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16. Bijzondere bepalingen

16.1 Mijninstallatieadvies behoudt zich het recht voor om deelnemers van een programma of workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van het programma of de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Mijninstallatieadvies.

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

© 2019 Mijninstallatieadvies. Alle rechten voorbehouden